• Stare Łazienki

    Stare Łazienki

  • 1

W dniach 16-19 czerwca 2016 r. odbył się II Ogólnopolski Zjazd Regionalistów Polskich nad Odrą. Kresowość jako składnik tożsamości Dolnoślązaków.

Organizatorzy Zjazdu: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Rada Krajowa Ruchu Stowarzyszeń Regionalnych Rzeczpospolitej Polskiej (RK RSR RP), Dolnośląskie Towarzy-stwo Regionalne, Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu, Instytucja Kultury Samorządu Woje-wództwa Dolnośląskiego.
Gospodarzami Zjazdu byli: dr Tadeusz Samborski, wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego i przewodniczący Rady Krajowej Ruchu Stowarzyszeń Regionalnych Rzeczpospolitej Polskiej oraz prof. zwycz. dr hab. Stefan Bednarek, przewodniczący Dolnośląskiego Towarzystwa Regionalnego.   
W Zjeździe wzięło udział ponad 60. regionalistów ze wszystkich regionów Polski. Lubelszczyznę reprezentował prezes Towarzystwa Przyjaciół Nałęczowa, Jerzy Michał Sołdek, członek Rady Kra-jowej RSR RP.
Zjazd poprzedziło, w dniu 15 czerwca br, posiedzenie Rady Krajowej i Komisji Rewizyjnej RSR RP, które odbyło się we Wrocławiu, w gmachu Wrocławskiej Rady Federacji Stowarzyszeń Nau-kowo-Technicznych NOT (gdzie regionaliści byli gośćmi III Światowego Zjazdu Inżynierów Polskich i XXV Kongresu Techników Polskich).
Podczas Zjazdu regionaliści spotykali się z władzami samorządowymi i regionalistami odwie-dzanych miast i miejscowości, wysłuchiwali referatów naukowych, informacji, dyskutowali, a także składali wieńce i wiązanki pod pomnikami upamiętniającymi ofiary ludobójstwa na dawnych  Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej, dokonanego na Polakach przez ukraińskie faszystowskie bojówki OUN-UPA; zwiedzaliśmy również miejscowości i zabytki pięknego Dolnego Śląska.  
W programie Zjazdu były miejscowości i miejsca: Wrocław, zespół klasztorny cystersów w Krze-szowie, Wałbrzych i Zamek Książ, Świdnica, Dzierżoniów, Jawor, Legnica i ponownie Wrocław.


JMS

Kontakt

Towarzystwo Przyjaciół Nałęczowa
ul. 1 Maja 18/30
24-150 Nałęczów
e-mail: tpn@onet.pl

Prezes Bogusław Gałęzowski
tel. 601177676

Dyżury:
wtorek 15.30-17.30
czwartek 10.00-12.00