• Stare Łazienki

    Stare Łazienki

  • 1

Charakter, zadania i środki działania
 
§1.
1. Towarzystwo Przyjaciół Nałęczowa jest stowarzyszeniem zarejestrowanym i posiada osobowość prawną.
2. Towarzystwo Przyjaciół Nałęczowa zachowuje ciągłość prawną między Towarzystwem Przyjaciół Nałęczowa powstałym w 1909r. i Towarzystwem Przyjaciół Nałęczowa reaktywowanym w 1970r., które jest kontynuatorem działań właściwych Towarzystwu sprzed 88 lat.
 
§2. Terenem działania Towarzystwa jest obszar województwa lubelskiego.
 
§3. Siedzibą władz Towarzystwa jest m. Nałęczów, woj. Lubelskie.
 
§4. Zadaniem Towarzystwa jest:
1. Pobudzanie i rozwijanie wszelkiej inicjatywy zmierzającej do rozwoju Nałęczowa pod względem ogólnokulturalnym, leczniczym, wypoczynkowym i społeczno-gospodarczym.
2. Pogłębianie w społeczeństwie wiedzy o dawnym i dzisiejszym Nałęczowie i popularyzowanie postaci, znacząco związanych z jego historią.
3. Rozwijanie współpracy z organizacjami społecznymi o podobnym charakterze i innych zaprzyjaźnionych z Nałęczowem miastach.
4. Prowadzenie pracy kulturalno-oświatowej.
5. Troszczenie się o piękno Nałęczowa i okolic.
6. Ułatwianie i uprzyjemnianie kuracjuszom i innym przebywający w celach leczniczych i wypoczynkowych pobytu w uzdrowisku.
7. Rozwijanie troski o mienie społeczne.
 
§5. Zadania określone w §4 – Towarzystwo realizuje przez:
1. Współpracę z organami władzy i administracji państwowe, prasą, radiem, telewizją, z jednostkami gospodarki uspołecznionej, z organizacjami społecznymi.
2. Udział w pracach komisji, powołanych do spraw kulturalno-oświatowych, uzdrowiskowo-wczasowych przez organy władz i administracji państwowej.
3. Opracowywanie, popieranie wniosków zmierzających do podniesienia kultury, oświaty, lecznictwa, wypoczynku i kultury fizycznej w Nałęczowie.
4. Organizowanie konkursów i akcji mających na celu rozbudzenie życia kulturalnego, oświatowego, estetyki miasta itp.
5. Współdziałanie z właściwymi organami państwowymi w zakresie ochrony zabytków, zieleni i drzewostanu, zasobów złóż mineralnych i źródeł.
6. Wydawanie okolicznościowych publikacji dotyczących Nałęczowa i okolic oraz inicjowanie konkursów na prace naukowe i literackie o Nałęczowie.
7. Współdziałanie w urządzaniu odczytów i pogadanek popularnonaukowych, koncertów, wystaw, zabaw publicznych, zjazdów, wystaw, wycieczek itp.
8. Występowanie do właściwych władz w sprawie potrzeb Nałęczowa
9. Inicjowanie i współdziałanie z innymi organizacjami w powstawaniu i rozwoju w Nałęczowie i okolicy organizacji, instytucji i zakładów mogących przyczynić się do rozwoju Nałęczowa.
10. Inicjowanie i organizowanie imprez mających na celu zwiększenie zainteresowania Nałęczowem i czuwanie nad poziomem wytwórczości pamiątkarskiej.
11. Nawiązywanie kontaktów z organizacjami o podobnym charakterze w miastach z Nałęczowem zaprzyjaźnionych i propagowanie wśród nich celów Towarzystwa, w porozumieniu z uprawnionymi do wykonywania tych zasad organizacji, rozwijanie współpracy z organizacjami regionalnymi województwa lubelskiego, a także innych województw w kraju.
12. Udzielenie w porozumieniu z władzami szkolnymi, pomocy młodzieży szkolnej w upowszechnianiu wiedzy o Nałęczowie.
 
 
Członkowie Towarzystwa
 
§6.  Członkowie Towarzystwa dzielą się na: a) Rzeczywistych b) Wspierających c) Honorowych
 
§7. Członkiem rzeczywistym może być każdy pełnoletni obywatel polski lub obywatel innego państwa, pochodzenia polskiego, który przez złożenie deklaracji wyraził zgodę na przystąpienie do Towarzystwa i opłaca składkę.
 
§8. Członkiem wspierającym może być pełnoletni obywatel polski lub obywatel innego państwa, bez względu na narodowość i miejsce zamieszkania, lub osoba prawna, działająca na terenie państwa polskiego, która przyjęta na podstawie deklaracji, udzielać będzie pomocy w realizacji zadań Towarzystwa.
 
§9. Członkiem honorowym może być wybrana przez walne zebranie każda osoba, która położyła wybitne zasługi dla Nałęczowa. Członkowie honorowi nie opłacają składek.
 
§10. Do obowiązków członka Towarzystwa należy:
1. Branie udziału w pracach Towarzystwa
2. Propagowanie wśród społeczeństwa zadań Towarzystwa
3.Przestrzeganie statutu, regulaminów i uchwał władz Towarzystwa
4. Regularne opłacanie składek członkowskich
 
§11. Członek Towarzystwa ma prawo:
1. Brać udział w walnych zebraniach z głosem decydującym
2. Brać udział w działalności Towarzystwa i Komisjach Problemowych
3. Wybierać i być wybieranym do władz Towarzystwa
4. Korzystać z wszelkiej pomocy oraz urządzeń kulturalnych Towarzystwa.
 
§12. Członkostwo traci się przez:
1. Wystąpienie
2. Skreślenie na podstawie uchwały Zarządu w przypadku nie płacenia składek członkowskich przez okres dwóch lat
3. Wykluczenie na podstawie uchwały Zarządu w przypadku nieprzestrzegania Statutu, działania na szkodę Towarzystwa lub pozbawienia praw publicznych i honorowych
4. Zgon.
 
Władze Towarzystwa
 
§13. Władzami Towarzystwa są:
1. Walne Zebranie Członków
2. Zarząd
3. Komisja Rewizyjna
 
§14. Najwyższą władzą Towarzystwa jest Walne Zebranie Członków. Walne Zebranie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
 
§15. Do zakresu uprawnień walnego Zebrania Członków należy:
1. Podejmowanie uchwał w sprawie projektu i zmian statutu
2. Ustalenie zadań i wytycznych działalności Towarzystwa
3. Uchwalanie budżetu
4. Ustalanie wysokości składek członkowskich
5. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz podejmowanie uchwał w tych sprawach
6. Wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej
7. Rozstrzyganie odwołań do decyzji Zarządu
8. Rozstrzyganie i podejmowanie uchwał w sprawie wniosków zgłoszonych na Walne Zebranie
9. Podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania Towarzystwa
10. Podejmowanie uchwał o nabyciu, zbyciu lub obciążeniu majątku nieruchomego Towarzystwa, podejmowanie uchwał o likwidacji funduszów Towarzystwa. Decyzje te wymagają zatwierdzenia organu nadzorującego Towarzystwa.
11. Podejmowanie innych uchwał, które wymagają decyzji Walnego Zebrania, jak przyjmowanie darowizn itp.
 
§16. 1. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd raz w roku. 2. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Towarzystwa Przyjaciół Nałęczowa, Zarząd zawiadamia Członków co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania.
 
§17. 1. Nadzwyczajne Walne Zebrani członków zwoływane jest: a. Na podstawie uchwały Zarządu b. Na wniosek Komisji Rewizyjnej c. Na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ilości członków d. Na skutek zmniejszenia się Zarządu do 2 osób 2. Zarząd Towarzystwa jest obowiązany zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie w ciągu 30 dni od daty otrzymania żądania lub wniosku /§17. Ust 1 pkt. b i e / lub powzięciu uchwały/ §17. Ust. 1 pkt a/.
 
§18. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów przy obecności: 1. Co najmniej połowy liczny osób uprawnionych do głosowania - w pierwszym terminie 2. Bez względu na liczbę obecnych osób uprawionych do głosowania - w drugim terminie, w pół godziny po oznaczonym w zaproszeniu
 
§19. Uprawnieni do głosowania na Walnym Zebraniu są członkowie, którzy nie zalegają z wpłacaniem składek dłużej niż 1 rok.
 
§20. Walne Zebranie wybiera spośród członków obecnych na zebraniu - Przewodniczącego i Sekretarza Zarząd Towarzystwa
 
§21. 1. Zarząd Towarzystwa składa się z siedmiu członków, wybranych na Walnym Zebraniu na trzy lata 2. W razie niemożności pełnienia funkcji przez członka Zarządu, Zarząd może dokooptować do swego składu nowego członka, liczba dokooptowanych nie może jednak przekraczać 1/3 składu Zarządu
 
§22. Zarząd wybiera spośród siebie prezesa, wiceprezesa i sekretarza.
 
§23. Do zakresu Zarządu Towarzystwa należy:
1. Kierowanie działalnością Towarzystwa
2. Realizacja wytycznych i uchwał Walnego Zebrania
3. Zatwierdzenie planów pracy Komisji Problemowych
4. Sporządzenie bilansu zamknięcia i projektu budżetu na rok następny
5. Sporządzanie i składanie sprawozdań z wykonywania planów działalności Towarzystwa
6. Ustalanie zasad pobierania składek członkowskich
7. Przyjmowanie i wykluczanie członków Towarzystwa
8. Wykonywanie uchwał Walnego Zebrania w sprawach zdobywania i obciążenia majątku trwałego Towarzystwa
9. Powoływanie fachowych Komisji, jako organu doradczego Zarządu
10. Zatwierdzenie regulaminów Zarządu i Komisji Fachowych oraz szczegółowych instrukcji Towarzystwa
11. Zwoływanie Walnego Zebrania Członków. Ustalanie projektu porządku obrad
12. Przyznawanie ustalonych regulaminem odznak Towarzystwa z zachowaniem obowiązujących przepisów
13. Przyjmowanie darowizn, bieżących wpływów, wydatkowanie i podnoszenie funduszów Towarzystwa
14. Reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz 15. Zatwierdzenie umów o prace w Towarzystwie
 
§24. Zebrania Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, jednak nie mniej niż jeden raz na dwa miesiące i zwoływane są przez prezesa, a w razie jego nieobecności przez wiceprezesa.
 
§25. Uchwały Zarządu są prawomocne przy obecności co najmniej czterech członków Zarządu i zapadają zwykłą większością głosów.
 
§26. 1. Oświadczenia w zakresie praw i obowiązków majątkowych Towarzystwa, spraw finansowych i korespondencję podpisują w imieniu Zarządu dwie osoby: prezes lub wiceprezes oraz sekretarz lub inny członek Zarządu 2. Dokumenty finansowe podpisują: prezes lub wiceprezes łącznie z inna osobą upoważniona przez Zarząd
 
§27. Komisja Rewizyjna jest wewnętrznym organem kontroli Towarzystwa. Do jej kompetencji należy:
1. Kontrola działalności Towarzystwa, a w szczególności gospodarki majątkowej i finansowej
2. Kontrola realizacji składek członkowskich
3. Składanie sprawozdań Walnemu Zebraniu ze swojej działalności wraz z oceną działalności Zarządu z wnioskiem o udzielenie absolutorium Zarządowi 4. Przedstawienie skarg i wniosków członków dotyczących działalności Zarządu
 
§28. 1. Komisja rewizyjna składa się z przewodniczącego i dwu członków wybieranych raz na trzy lata na Walnym Zebraniu Członków. 2. Komisja Rewizyjna może dokooptowywać do swego składu w miejsce ustępującego tylko jednego członka w swej kadencji.
 
§29. 1. Posiedzenia Komisji odbywają się w razie potrzeby, jednak co najmniej dwa razy w roku. 2. Członkowie Komisji mają prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu głosem doradczym §30. Tryb postępowania Komisji Rewizyjnej określa Regulamin.
 
§31. Dla wykonania swych zadań Komisja Rewizyjna winna: a. Zapoznać się z wszelkimi przejawami działalności Zarządu i badać wszystkie dokumenty Towarzystwa b. Przeprowadzać rewizje ksiąg, dokumentów, dowodów rzeczowych i materiałów Towarzystwa, majątku i zobowiązań jak również kasy c. Przeprowadzać kontrolę gospodarki Towarzystwa d. Rozpatrywać i opiniować bilanse i budżety Towarzystwa Fundusze Towarzystwa
 
§32. Na fundusze i majątek Towarzystwa składają się:
1. Składki członkowskie
2. Darowizny i zapisy
3. Dotacje państwowe
4. Dochody wydawnictw oraz działalności handlowej prowadzonej na podstawie wymaganego odrębnymi przepisami zezwolenia, sprzedaży pamiątek Towarzystwa, a w szczególności przedsięwzięć propagandowo-artystycznych, realizowanych zgodnie z celami działalności i uprawnieniami Towarzystwa.
 
§33. Fundusze Towarzystwa mogą być użyte wyłącznie na cele określone w Statucie. Sposób podziału funduszu na wykonywanie zadań Towarzystwa określa Zarząd Towarzystwa. Wszelkie decyzje władz Towarzystwa w przedmiocie zbycia, obciążenia majątku nieruchomego Towarzystwa wymagają zgodny organu nadzorującego.Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy. Zamknięcie rachunkowe za rok ubiegły powinno być sporządzone przez Zarząd Towarzystwa po zakończeniu roku. Księgi i dowody rachunkowo-kasowe powinny być przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 
§34. 1. W razie rozwiązania Towarzystwa Walne Zebranie wyznaczy Komisję Likwidacyjną w składzie przewodniczącego i czterech członków. 2. Pozostały po likwidacji majątek Towarzystwa przekazany zostanie zgodnie z uchwałą Wlanego Zebrania, które podlega zatwierdzeniu przez organ nadzorujący.

Kontakt

Towarzystwo Przyjaciół Nałęczowa
ul. 1 Maja 18/30
24-150 Nałęczów
e-mail: tpn@onet.pl

Prezes Bogusław Gałęzowski
tel. 601177676

Dyżury:
wtorek 15.30-17.30
czwartek 10.00-12.00